Trường có 2 tổ chuyên môn: 

+ Tổ khoa học tự nhiên gồm 14 tổ viên do đồng chí Nguyễn Thị Trà làm tổ trưởng.

+ Tổ khoa học xã hội gồm 14 tổ viên do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương làm tổ trưởng.