Tổ văn phòng có 3 tổ viên do đồng chí Trần Thị Thanh Huyền làm tổ trưởng.