GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xóm Thành Xuân - Nghĩa Xuân- Quỳ Hợp - Nghệ An

Email:  thcsnghiaxuan.qh@gmail.com

 

I/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường có Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Đảng Bộ xã Nghĩa Xuân gồm có 23 đảng viên. Do đồng chí Hiệu trưởng Lê Văn Thuận làm  Bí thư chi bộ

Trường THCS Nghĩa Xuân có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định hiện hành khác do bộ GD& ĐT, Bộ nội vụ và các cấp có thẩm quyền ban hành. Năm học 2018 - 2019 trường có 14 lớp với 539 học sinh,  Hiệu trưởng là đồng chí Lê Văn Thuận và  Phó hiệu trưởng là đồng chí Mẫn Kim Hoàn

 Trường có hội đồng trường gồm: 11 thành viên do đồng chí Hiệu trưởng làm chủ tịch.

Trường có hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác (Hội đồng xét lên lớp, ở lại; Hội đồng khoa học; Hội đồng xét TNTHCS; Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng kỷ luật theo vụ việc…).

Trường có một tổ chức công đoàn với 33 đoàn viên trực thuộc Công đoàn GD huyện Quỳ Hợp. Đồng chí Ngô Trí Tiến làm chủ tịch công đoàn.

 Trường có một Chi đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn xã Nghĩa Xuân. Đồng chí Trần Ngọc Hùng làm bí thư chi đoàn.

 Trường có một Liên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Đồng Đội Huyện Quỳ Hợp. Trưởng phòng GD& ĐT Quỳ Hợp ra quyết định bổ nhiệm cho giáo viên làm nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội đó là đồng chí Hà Văn Hưng.

Trường có 2 tổ chuyên môn: Tổ khoa học tự nhiên gồm 14 tổ viên do đồng chí Nguyễn Thị Trà làm tổ trưởng; Tổ khoa học xã hội gồm 14 tổ viên do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương làm tổ trưởng.

Tổ văn phòng có 3 tổ viên do đồng chí Trần Thị Thanh Huyền làm tổ trưởng.

Ban thanh tra nhân dân gồm có 3 người do đồng chí Trần Ngọc Hùng làm trưởng ban.

 

 Ban giám hiệu Trường THCS NGHĨA XUÂN